Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Vetvis en een consument waarop Vetvis deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als er artikelen worden besteld bij Vetvis, verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

2. Informatie
Vetvis spant zich in om de inhoud van www.vetvis.nl zo up to date mogelijk te houden. Het kan voorkomen dat de inhoud van de website niet volledig is of onjuist is. De op www.vetvis.nl aangeboden artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vetvis.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over artikelen op deze website geldt een voorbehoud van mogelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Vetvis. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vetvis geen aansprakelijkheid aanvaarden.

3. Bestellen
Na een geplaatste bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met het bestellingsoverzicht en de totale kosten. Alle bestellingen worden binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling bij PostNL ter bezorging aangeboden, tenzij anders vermeld op de website of via de email wordt gecorrespondeerd. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Vetvis zal u hiervan op de hoogte houden. Wij doen ons best om www.vetvis.nl zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

4. Prijzen en betalingen
Alle prijzen in de webshop van Vetvis zijn in euro’s en inclusief BTW. Consumenten kunnen op meerdere manieren elektronisch aan Vetvis betalen. Bezorging van de bestelling vindt pas plaats als de betaling door Vetvis is ontvangen. Voor de verzending van de artikelen brengt Vetvis de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening.

5. Bezorging
De bestelling wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling bij PostNL ter bezorging aangeboden. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres binnen Nederland is. Bij ‘niet thuis’ ontvangt de geadresseerde een kaartje in de brievenbus met daarop nadere informatie over het pakket. Voor het niet tijdig bezorgen door PostNL kan Vetvis niet aansprakelijk worden gesteld.

6. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Vetvis is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7. Niet goed, geld terug
De consument heeft recht op een zichttermijn van 14 dagen. In die periode mag hij of zij het product zonder verdere verplichtingen terugsturen naar Vetvis. Vetvis zal dan de aankoopprijs binnen 5 werkdagen retourneren. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Vetvis en worden slechts geaccepteerd indien retourinstructies van Vetvis nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer de kleding gedragen en/of gewassen is of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd mits de artikelen ongedragen en onbeschadigd zijn en voorzien zijn van alle labels.
Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen. Vetvis restitueert in geen geval de verzend-/ verpakkingskosten. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Vetvis binnen 5 werkdagen het betaalde bedrag terug. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd.

8. Vragen / klachten
Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan wordt verzocht om ons hierover per e-mail (info@vetvis.nl) te berichten. Men ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

9. Privacy
Vetvis vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
In verband met jouw privacy verwerken wij je persoonsgegevens alleen voor onze verkoopovereenkomst en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Door onze website te bezoeken, ga je akkoord met onze privacy policy.
Vetvis zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen te voldoen.
Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.
Wanneer je ons een email of een bericht via het contactformulier stuurt, kan het zijn dat deze berichten worden bewaard.
Er zullen geen ongevraagde emailberichten door ons worden verzonden naar jouw emailadres.
Wanneer je ons een email of een bericht via het contactformulier stuurt, kan het zijn dat deze berichten worden bewaard.
Er zullen geen ongevraagde emailberichten door ons worden verzonden naar jouw emailadres.

10. Aansprakelijkheid
Alle artikelen die in het assortiment van Vetvis zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan kinder- en babyartikelen moeten voldoen. Vetvis garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien de door Vetvis geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid richting de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder punt 7 ” Niet goed, geld terug” is geregeld.
Bovendien is Vetvis niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften van de artikelen, dan wel oneigenlijk gebruik van de consument.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deze website en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze website.

11. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vetvis in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vetvis gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Copyright
Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de artikelen op deze website liggen bij Vetvis. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vetvis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke artikelen anders aangegeven is.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14. Acceptatie algemene voorwaarden
Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Vetvis © 2016 | all rights reserved